Bērni tiek uzņemti skolā (pirmsskolas grupās) visa mācību gada laikā. 

Mēs uzņem bērnus no 3 gadu vecuma pēc PMK atzinuma, saskaņā ar

13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.591."Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Iestājoties pirmsskolā nepieciešami šādi dokumenti:

  • skolas direktoram adresēts iesniegums,
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas  atzinums,
  • dzimšanas apliecība un/vai pase,
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
  • potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u), ja ir
  • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm)